ฟังก์ชัน is_array()
check ตัวแปรว่าเป็น array หรือไม่ด้วยฟังก์ชัน is_array()

 

ตัวอย่าง

<?php

$a=array();
$b=is_array($a);
if ($b)
echo "variable is array";

?>

ฟังก์ชัน is_array() จะ return ค่า TRUE ถ้าตัวแปรเป็น array
FALSE ถ้าตัวแปรไม่ใช่ array


กลับ menu php