ฟังก์ชัน intval

intval เป็นฟังก์ชันที่ return ค่า integer ของตัวแปรออกมา

รูปแบบฟังก์ชัน
int intval ( var , base )
var ตือตัวแปรที่ใส่เข้าไป
base เป็น option สำหรับกำหนดเลขฐาน default คือ 10

ตัวอย่าง
<?php
$var1=16;
$var2="t16";
$var3="16t";
$var4=16.345;
$var5='a';
$var6="16";
echo intval($var1); echo "<br>"; // 16
echo intval($var2); echo "<br>"; // 0
echo intval($var3); echo "<br>"; // 16
echo intval($var4); echo "<br>"; // 16
echo intval($var5); echo "<br>"; // 0
echo intval($var6); echo "<br>"; // 16
?>

ผลลัพธ์

16
0
16
16
0
16


menu php