การสร้าง object
การสร้าง object ในภาษา php

ตัวอย่าง
<?php

class calculator
{

public $i;

function __construct()
{
echo "constructor";
}

function __destruct()
{
echo "destructor";
}

}

$obj=new calculator();

?>

การสร้าง object จะใช้คำว่า new จากตัวอย่างเป็นการสร้าง object ของคลาส calculator

กลับ menu php