รับค่า option ด้วยฟังก์ชัน ini_get()
รับค่า option ด้วยฟังก์ชัน ini_get()


ตัวอย่าง
<?php

$display=ini_get('display_errors');
echo $display;

?>

จากตัวอย่างเป็นแสดงค่า display_error


กลับ menu php