ฟังก์ชัน in_array

in_array เป็นฟังก์ชันสำหรับค้นว่ามีข้อมูลอยู่ใน array หรือไม่
รูปแบบฟังก์ชัน
bool in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict ] )
needle คือ ข้อมูลที่ต้องการค้นหาว่ามีใน array หรือไม่
haystack คือ array ที่ต้องการค้น
strict เป็น option ถ้าใส่ค่า true ฟังก์ชันจะcheck type ของ needle ด้วย
ฟังก์ชันจะ return true ถ้าพบค่า ของ needle ใน array
ฟังก์ชันจะค้นหาคำแบบ case-sensitive ตัวเล็กกับตัวใหญ่เป็นคนละตัวกัน เช่น T กับ t ไม่ใช่ตัวเดียวกัน

ตัวอย่างการใช้งาน
in_array("tokyo",$arrays);

ตัวอย่าง

<?php
$city = array ("New York","Tokyo");

if ( in_array("Tokyo",$city) )
echo "พบ Tokyo"; // ถูกพิมพ์เพราะพบคำว่า Tokyo

if ( in_array("tokyo",$city) )
echo "พบ tokyo"; // ไม่ถูกพิมพ์เพราะไม่พบคำว่า tokyo
?>

ผลลัพธ์

พบ Tokyo


menu php