ฟังก์ชัน implode()
สร้าง string จากข้อมูลใน array ด้วยฟังก์ชัน implode()

 

รูปแบบ
implode(separator , array)

separator คือ สตริงที่ใช้แบ่งข้อความ ค่า default คือ ""

array คือ array ที่มีข้อมูลตัวอย่าง
<?php

$a = array('this','is','the','test','string');
echo implode(" ",$a);

?>


ผลลัพธ์
this is the test string

 


กลับ menu php