ฟังก์ชัน ignore_user_abort()
ตั้งค่าว่า script จะ run ต่อหรือไม่ถ้า user disconnect ด้วยฟังก์ชัน ignore_user_abort()

 

รูปแบบ
ignore_user_abort(setting)

setting คือ การตั้งค่า
TRUE เมื่อ user dusconnect แล้ว script จะ run ต่อ
FALSE ไม่ run ต่อ

 

ค่า return
ฟังก์ชันจะ return ค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้าเป็น integer

 

ตัวอย่าง
<?php

ignore_user_abort(TRUE);

?>

 


กลับ menu php