ฟังก์ชัน htmlspecialchars_decode()
เปลี่ยน HTML entities เป็นตัวอักษร ด้วยฟังก์ชัน htmlspecialchars_decode()

 

รูปแบบ
htmlspecialchars_decode(string , quotestyle)
string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน
quotestyle คือ
ENT_COMPAT - (Default) Decodes แค่ double quotes
ENT_QUOTES - Decodes ทั้ง double and single quotes
ENT_NOQUOTES - ไม่ decode any quotes


ตัวอย่าง
<?php

$str = "R &amp; B";
$str2=htmlspecialchars_decode($str, ENT_QUOTES);

?>

 


$str2 จะมีค่าเท่ากับ R & B


กลับ menu php