ฟังก์ชัน htmlspecialchars()
เปลี่ยน predefined characters เป็น HTML entities ด้วยฟังก์ชัน htmlspecialchars()

predefined characters คือ
& (ampersand) becomes &
" (double quote) becomes "
' (single quote) becomes '
< (less than) becomes &lt;
> (greater than) becomes &gt;

 

รูปแบบ
htmlspecialchars(string , quotestyle , character-set)

string
คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน

quotestyle
คือ
ENT_COMPAT - (Default) Decodes แค่ double quotes
ENT_QUOTES - Decodes ทั้ง double and single quotes
ENT_NOQUOTES - ไม่ decode any quotes

character-set
คือ
ISO-8859-1 - Default. Western European
ISO-8859-15 - Western European (adds the Euro sign + French and Finnish letters missing in ISO-8859-1)
UTF-8 - ASCII compatible multi-byte 8-bit Unicode
cp866 - DOS-specific Cyrillic charset
cp1251 - Windows-specific Cyrillic charset
cp1252 - Windows specific charset for Western European
KOI8-R - Russian
BIG5 - Traditional Chinese, mainly used in Taiwan
GB2312 - Simplified Chinese, national standard character set
BIG5-HKSCS - Big5 with Hong Kong extensions
Shift_JIS - Japanese
EUC-JP - Japanese

ตัวอย่าง
<?php

$str = "R & B";
$str2= htmlspecialchars($str, ENT_QUOTES);

?>

 


$str2 จะมีค่าเท่ากับ R &amp; B


กลับ menu php