ฟังก์ชัน hexdec()
แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 10 ด้วยฟังก์ชัน hexdec()


ฟังก์ชัน hexdec() จะแปลงพารามิเตอร์ string เลขฐาน 16 ที่ส่งเข้ามาและ return ค่าของเลขฐาน 10 ออกมาในรูปแบบตัวเลข

ตัวอย่าง
<?php

echo hexdec('FFFF');

?>

ผลลัพธ์
65535

 

FFFF ในเลขฐาน16 = 65535 ในเลขฐาน10

 


กลับ menu php