ฟังก์ชัน headers_sent()
เช็คว่าส่ง header แล้วหรือยัง ด้วยฟังก์ชัน headers_sent()

ฟังก์ชันจะ return TRUE ถ้าส่ง header แล้ว
return FALSE ถ้ายังไม่ส่ง

 

ตัวอย่าง
<?php
if (!headers_sent())
{
header("Location: http://www.php.net");
exit;
}
?>

<html>
<body>

 


กลับ menu php