ฟังก์ชัน header()
ส่ง header ของ http ด้วยฟังก์ชัน header()

 

รูปแบบ
header(string,replace,http_response_code)

string คือ header string ที่ต้องการจะส่ง

replace คือ กำหนดว่า header จะแทนที่ header ก่อนหน้านี้หรือไม่
TRUE แทนที่ header ก่อนหน้านี้ Default
FALSE ไม่แทนที่ ยอมให้มี header ชนิดเดียวกันมากกว่าหนึ่ง

http_response_code คือ บังคับ the HTTP response code เป็นค่าที่กำหนด

 

 

ตัวอย่าง
<?php

header("HTTP/1.0 404 Not Found");

?>

ฟังก์ชันจะไม่ return ค่า

 

 


กลับ menu php