ฟังก์ชัน gregoriantojd()
การใช้ฟังก์ชัน gregoriantojd() เพื่อปรับจาก gregorian เป็น julian day

ฟังก์ชัน gregoriantojd() จะ return ค่า julian day

ตัวอย่าง

<?php
echo gregoriantojd(1,1,2009);
?>

ผลลัพธ์
2454833

พารามิเตอร์ที่ใช้จะมีรูปแบบคือ
gregoriantojd(เดือน,วัน,ปี)
เดือน คือ 1ถึง 12
วัน คือ1ถึง 31
ปี คือ -4714 ถึง 9999

menu php