การประกาศตัวแปรแบบ global

ใช้ global นำหน้าชื่อตัวแปร

ตัวอย่าง

<?php
$a = 1;
$b = 1;

function sum()
{
global $a, $b;
$b = $a + $b;
}

sum();
echo $b;
?


ผลลัพธ์

2

$b จะมีค่าเท่ากับ 2

menu php