รู้ type ของตัวแปรด้วยฟังก์ชัน gettype()
รู้ type ของตัวแปรด้วยฟังก์ชัน gettype()

ฟังก์ชัน gettype() จะ return ชนิดของตัวแปรกลับมา

type ที่เป็นไปได้คือ
boolean
integer
double
string
array
object
resource
NULL
unknown type

ตัวอย่าง

<?php

$a="10a";
$type_of_variable=gettype($a);
echo $type_of_variable;

?>

ผลลัพธ์
string


กลับ menu php