ฟังก์ชัน getservbyport()
หา service จากหมายเลข port ด้วยฟังก์ชัน getservbyport()

 

ตัวอย่าง
<?php
$service = getservbyport(80, 'tcp');
echo "port number 80 is ".$service ;
?>

ผลลัพธ์
port number 80 is http

ตัวอย่างนี้เป็นการหา service ของ port หมายเลข 80


กลับ menu php