ฟังก์ชัน getservbyname()
หาหมายเลข port ของ service ด้วยฟังก์ชัน getservbyname()

 

ตัวอย่าง
<?php
$port = getservbyname('http', 'tcp');
echo "http port number = ".$port ;
?>

ผลลัพธ์
http port number = 80

ตัวอย่างนี้เป็นการหาหมายเลข port ของ http


กลับ menu php