ฟังก์ชัน getrandmax()
หาค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน rand() สามารถสุ่มตัวเลขได้ ด้วยฟังก์ชัน getrandmax()


ฟังก์ชัน getrandmax() จะ return ค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน rand() สามารถสุ่มออกมาได้
ค่าสูงสุดอาจขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการด้วย เช่น windows กับ linux ค่าที่ออกมาอาจไม่เท่ากัน

 

ตัวอย่าง
<?php

echo getrandmax();

?>

ผลลัพธ์
32767


จากตัวอย่างใช้ฟังก์ชัน getrandmax() ค่าที่ได้คือ 32767 เป็นการทดสอบบนระบบปฏิบัติการ windows

 


กลับ menu php