ฟังก์ชัน getprotobynumber()
หาชื่อของโปรโตคอล ด้วยฟังก์ชัน getprotobynumber()

 

ตัวอย่าง
<?php
$protocol=getprotobynumber(6) ;
echo "protocol หมายเลข 6 คือ ". $protocol ;
?>

ผลลัพธ์
protocol หมายเลข 6 คือ tcp

ตัวอย่างนี้เป็นการหาชื่อ protocol หมายเลข 6


กลับ menu php