ฟังก์ชัน getprotobyname()
หาหมายเลขของโปรโตคอล ด้วยฟังก์ชัน getprotobyname()

 

ตัวอย่าง
<?php
$protocolNumber=getprotobyname('tcp') ;
echo "หมายเลขของ protocol tcp คือ ". $protocolNumber ;
?>

ผลลัพธ์
หมายเลขของ protocol tcp คือ 6

ตัวอย่างนี้เป็นการหาหมายเลขของ protocol tcp


กลับ menu php