การอ่านค่าตัวแปร environment variable
การอ่านค่าตัวแปร environment variable
ด้วยฟังก์ชัน getenv()

ฟังก์ชัน getenv() จะรับพารามิเตอร์เป็นชื่อของตัวแปรและ return ค่าของตัวแปร


ตัวอย่าง

<?php

$ip = getenv('REMOTE_ADDR');
echo $ip;

?>


ผลลัพธ์
127.0.0.1


จากตัวอย่างเป็นการอ่านค่าตัวแปรชื่อ REMOTE_ADDR
$ip = getenv('REMOTE_ADDR'); จะทำงานเหมือน $ip = $_ENV['REMOTE_ADDR'];


กลับ menu php