ฟังก์ชัน getdate()
รับข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบ array ด้วยฟังก์ชัน getdate()

ตัวอย่าง

<?php

$now=getdate();

print_r($now);

?>

ผลลัพธ์
Array
(
[seconds] => 7
[minutes] => 22
[hours] => 17
[mday] => 16
[wday] => 3
[mon] => 6
[year] => 2010
[yday] => 166
[weekday] => Wednesday
[month] => June
[0] => 1276680127
)

ฟังก์ชัน getdate() จะส่งผลลัพธ์มาในรูป array
seconds คือ วินาที
minutes คือ นาที
hours คือ ชั่วโมง
mday คือ วันในเดือน
wday คือ วันในสัปดาห์ วันอาทิตย์ = 0 วันเสาร์ = 6
mon คือ เดือน
year คือ ปี
yday คือ วันในปี
weekday คือ วันในสัปดาห์ ชื่อเต็ม เช่น Sunday
month คือ เดือน ชื่อเต็ม เช่น January
0 คือ Unix Epoch (วินาทีนับจาก 1 มกราคม 1970)

 

ฟังก์ชัน getdate() สามารถใส่ค่าพารามิเตอร์เป็น timestamp ได้ตัวอย่างเช่น

$a= getdate(1262278800);
print_r($a);

ตัวอย่างนี้เป็นการใส่ค่า timestamp ของ 1 มกราคม 2010


menu php