การอ่านค่า modules ที่ถูก compile และถูก load
การอ่านค่า modules ที่ถูก compile และถูก load
ด้วยฟังก์ชัน get_loaded_extensions()

ฟังก์ชัน get_loaded_extensions() จะ return modules ที่ถูก compile และถูก load กลับมาในรูป array


ตัวอย่าง

<?php

$load_ext=get_loaded_extensions();
print_r($load_ext);

?>


ผลลัพธ์
Array (
[0] => bcmath
[1] => calendar
[2] => com_dotnet
[3] => ctype
[4] => session
[5] => filter
[6] => ftp
[7] => hash
[8] => iconv
[9] => json
[10] => odbc
[11] => pcre
[12] => Reflection
[13] => date
[14] => libxml
[15] => standard
[16] => tokenizer
[17] => zlib
[18] => SimpleXML
[19] => dom
[20] => SPL
[21] => wddx
[22] => xml
[23] => xmlreader
[24] => xmlwriter
[25] => apache2handler
[26] => curl
[27] => gd
[28] => mbstring
[29] => mysql
[30] => mysqli
[31] => PDO
[32] => pdo_sqlite
[33] => sockets
[34] => SQLite
)กลับ menu php