การอ่านค่า include_path
การอ่านค่า include_path ด้วยฟังก์ชัน get_include_path()

ฟังก์ชัน get_include_path() จะ return path กลับมา


ตัวอย่าง

<?php

echo "now include_path is ".get_include_path();

?>

จากตัวอย่างเป็นการอ่านค่า include_path


กลับ menu php