ฟังก์ชัน get_html_translation_table()
แสดง table การแปลงตัวอักษรของ html ของฟังก์ชัน htmlentities() และฟังก์ชัน htmlspecialchars() ด้วยฟังก์ชัน get_html_translation_table()

 

รูปแบบ
get_html_translation_table(function , quotestyle)
function คือ ค่า HTML_ENTITIES หรือ HTML_SPECIALCHARS (Default )
quotestyle คือ
ENT_COMPAT - Encodes double quotes ไม่ Encodes single quotes
ENT_QUOTES - Encodes double และ single quotes
ENT_NOQUOTES - ไม่ encode single หรือ double quotes

ตัวอย่าง
<?php

print_r (get_html_translation_table());
echo "<br />";
print_r (get_html_translation_table(HTML_ENTITIES));

?>

 


กลับ menu php