การเรียกดูว่า module มีฟังก์ชันอะไรบ้าง
การเรียกดูว่า module มีฟังก์ชันอะไรบ้าง
ด้วยฟังก์ชัน get_extension_funcs()

ฟังก์ชัน get_extension_funcs() จะรับพารามิเตอร์เป็นชื่อ module และห return ชื่อฟังก์ชันของ module กลับมาในรูป array


ตัวอย่าง

<?php

$func=get_extension_funcs("curl");
print_r($func);

?>


ผลลัพธ์
Array (
[0] => curl_init
[1] => curl_copy_handle
[2] => curl_version
[3] => curl_setopt
[4] => curl_setopt_array
[5] => curl_exec
[6] => curl_getinfo
[7] => curl_error
[8] => curl_errno
[9] => curl_close
[10] => curl_multi_init
[11] => curl_multi_add_handle
[12] => curl_multi_remove_handle
[13] => curl_multi_select
[14] => curl_multi_exec
[15] => curl_multi_getcontent
[16] => curl_multi_info_read
[17] => curl_multi_close
)


จากตัวอย่างเป็นการอ่านชื่อฟังก์ชันของ module curl


กลับ menu php