การอ่านค่า constants
การอ่านค่า constants
ด้วยฟังก์ชัน get_defined_constants()

ฟังก์ชัน get_defined_constants() จะ return ค่า constants ที่ประกาศไว้ในรูป array


ตัวอย่าง

<?php

$constants=get_defined_constants();
print_r($constants);

?>


ผลลัพธ์
Array (
[E_ERROR] => 1
[E_RECOVERABLE_ERROR] => 4096
[E_WARNING] => 2
[E_PARSE] => 4
[E_NOTICE] => 8
[E_STRICT] => 2048
[E_CORE_ERROR] => 16
[E_CORE_WARNING] => 32
[E_COMPILE_ERROR] => 64
[E_COMPILE_WARNING] => 128
[E_USER_ERROR] => 256
[E_USER_WARNING] => 512
[E_USER_NOTICE] => 1024
[E_ALL] => 6143
[TRUE] => 1
[FALSE] =>
[NULL] =>
[ZEND_THREAD_SAFE] => 1
[PHP_VERSION] => 5.2.6
[PHP_OS] => WINNT
[PHP_SAPI] => apache2handler
[DEFAULT_INCLUDE_PATH] => .;C:\php5\pear
.
.
.
จากผลลัพธ์ เนื่องจากค่า constants มีเยอะจึงตัดมาแค่บางส่วน

 


กลับ menu php