รับค่า configuration option ด้วยฟังก์ชัน get_cfg_var()
รับค่า configuration option ด้วยฟังก์ชัน get_cfg_var()


ตัวอย่าง
<?php

echo get_cfg_var('variables_order');

?>

จากตัวอย่างเป็นการแสดงค่า variables_order


กลับ menu php