ฟังก์ชัน get_browser()
ค้นหาความสามารถของ browser จากไฟล์ browscap.ini ด้วยฟังก์ชัน get_browser()

 

รูปแบบ
get_browser(user_agent,return_array)

user_agent คือ ค่าของ HTTP user agent
Default คือ $HTTP_USER_AGENT
สามารถใส่ NULL ได้

return_array คือ ให้ฟังก์ชันreturn array หรือไม่
TRUE ฟังก์ชันจะ return ผลลัพธ์เป็น array แทน object

 


ตัวอย่าง
<?php

echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] . "<br /><br />";
$browser = get_browser(null,true);
print_r($browser);

?>

 

 

 


กลับ menu php