หลักการคร่าวๆ oop
หลักการ การเขียนโปรแกรมแบบ oop (Object oriented programming การเขียนโปรแกรบเชิงวัตถุ)

การเขียนโปรแกรมแบบ oop จะมีความคิดเกี่ยวกับ object หรือคิดว่าสิ่งต่างเป็นวัตถุ
ความคิดเกี่ยวกับวัตถุมีพฤติกรรมและมีรายละเอียด การสร้างคลาสขึ้นมาจึง ทำให้คลาสมีตัวแปร และฟังก์ชัน คลาสก็เหมือนกับเป็นชนิดตัวแปรชนิดหนึ่ง

และมักจะเรียก ตัวแปรในคลาสว่า properties และเรียกฟังก์ชันว่า method

เมื่อคลาสเหมือนกับเป็นชนิดตัวแปรชนิดหนึ่ง การใช้คลาสจึงเหมือนกับการประกาศตัวแปร ตัวแปรที่ประกาศจากคลาสเรียกว่า object
ซึ่งการเรียก object นี้ก็น่าจะหมายความถึงการเป็นวัตถุหนึ่งที่มีพฤติกรรมคือ method และรายละเอียดคือ properties

กลับ menu php