การรู้จำนวน parameter ด้วยฟังก์ชัน func_num_args()

สามารถรู้จำนวน parameter ไดด้วยฟังก์ชัน func_num_args() ตัวอย่างเช่น

function countArgs()
{
$numArgs = func_num_args();
echo "arguments = $numArgs";
}

countArgs(1, 2, 3);

ผลลัพธ์ คือ 3


menu php