การรับค่า parameter โดยฟังก์ชัน func_get_args()

สามารถรับค่า parameter ด้วยฟังก์ชัน func_get_args() ตัวอย่างเช่น

function countArgs()
{
$arrayArgs = func_get_args();
echo "$arrayArgs[0]"; echo "<br>";
echo "$arrayArgs[1]"; echo "<br>";
echo "$arrayArgs[2]"; echo "<br>";
}

countArgs(1, 2, 3);

ฟังก์ชัน func_get_args() จะ return ค่ามาในรูปแบบ array

จากตัวอย่าง
$arrayArgs[0] จะมีค่าเท่ากับ 1
$arrayArgs[1] จะมีค่าเท่ากับ 2
$arrayArgs[2] จะมีค่าเท่ากับ 3

menu php