การรับค่า parameter โดยฟังก์ชัน func_get_arg()

สามารถรับค่า parameter ด้วยฟังก์ชัน func_get_arg() ตัวอย่างเช่น

function countArgs()
{
$a=func_get_arg(0);
$b=func_get_arg(1);
$c=func_get_arg(2);
}

countArgs(1, 2, 3);

จากตัวอย่าง
$a จะมีค่าเท่ากับ 1
$b จะมีค่าเท่ากับ 2
$c จะมีค่าเท่ากับ 3

menu php