ฟังก์ชัน ftp_get()
download ไฟล์จาก ftp server ด้วยฟังก์ชัน ftp_get()

 

รูปแบบ
ftp_get(ftp_connection,local,remote,mode,resume)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

local คือ ตำแหน่งที่ต้องการ save ไฟล์

remote คือ ตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการ download

mode คือ mode ที่ใช้ในการส่งไฟล์
ค่าที่เป็นไปได้คือ
FTP_ASCII
FTP_BINARY

resume คือ จุดเริ่มต้นที่จะ copy (Default คือ 0)

 

 

ค่า return
ถ้าสำเร็จ return TRUE
ถ้าไม่สำเร็จ return FALSE

 

ตัวอย่าง
<?php

$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

echo ftp_get($conn,"target.txt","source.txt",FTP_ASCII);

ftp_close($conn);

?>

 

 


กลับ menu php