ฟังก์ชัน ftp_fput()
upload ข้อมูลไปที่ ftp server จากไฟล์ที่เปิดไว้ ด้วยฟังก์ชัน ftp_fput()

 

รูปแบบ
ftp_fput(ftp_connection,remote,local,mode,resume)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

remote คือ ที่อยู่ของไฟล์บน ftp server

local คือ resource ของไฟล์ที่ต้องการ upload

mode คือ mode ที่ใช้ในการส่งไฟล์
ค่าที่เป็นไปได้คือ
FTP_ASCII
FTP_BINARY

resume คือ จุดเริ่มต้นที่จะ copy (Default คือ 0)

 

 

ค่า return
ถ้าสำเร็จ return TRUE
ถ้าไม่สำเร็จ return FALSE

 

ตัวอย่าง
<?php

$onLocal = fopen("local.txt","r");

$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

echo ftp_fput($conn,"onRemote.txt",$onLocal,FTP_ASCII);

ftp_close($conn);

?>

 

 


กลับ menu php