ฟังก์ชัน ftp_chmod()
เปลี่ยน permissions ของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน ftp_chmod()

รูปแบบ
ftp_chmod(ftp_connection,mode,file)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

mode คือ mode ที่ต้องการ เป็นตัวเลข 4 ตัว
ตัวเลขแรกเป็น 0 เสมอ
ตัวเลขที่ 2 เป็น permissions ของ owner
ตัวเลขที่ 3 เป็น permissions ของ group
ตัวเลขที่ 4 เป็น permissions ของผู้ใช้คนอื่น
ค่าที่เป็นไปได้คือ
1 = execute permissions
2 = write permissions
4 = read permissions

file คือ ไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยน permissions

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

ftp_chmod($conn,"0600","test.txt");

ftp_close($conn);

?>

 

 

 


กลับ menu php