ฟังก์ชัน ftp_chdir()
เปลี่ยนตำแหน่ง directory ด้วยฟังก์ชัน ftp_chdir()

 

รูปแบบ
ftp_chdir(ftp_connection,directory)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

directory คือ directory ที่ต้องการเปลี่ยนไป

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

echo "Current Dir ".ftp_pwd($conn);
echo "<br />";

ftp_chdir($conn,"html");
echo "Current Dir ".ftp_pwd($conn);

ftp_close($conn);
?>

 

 

 


กลับ menu php