ฟังก์ชัน ftp_cdup()
เปลี่ยนตำแหน่งของ directory ปัจจุบันไปที่ parent directory ด้วยฟังก์ชัน ftp_cdup()

 

รูปแบบ
ftp_cdup(ftp_connection)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
// set up basic connection
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// login with username and password
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// change the current directory to html
ftp_chdir($conn_id, 'html');

echo ftp_pwd($conn_id); // /html

// return to the parent directory
if (ftp_cdup($conn_id)) {
echo "cdup successful\n";
} else {
echo "cdup not successful\n";
}

echo ftp_pwd($conn_id); // /

ftp_close($conn_id);


?>

 

 

 


กลับ menu php