ฟังก์ชัน ftp_alloc()
จองพื้นที่สำหรับการ upload ไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน ftp_alloc()

 

รูปแบบ
ftp_alloc(ftp_connection,size,return)

ftp_connection คือ resource ที่ได้จากฟังก์ชัน ftp_connect()

size คือ จำนวนของ byte ที่ต้องการจองพื้นที่

return คือ ตัวแปรที่จะรับข้อความที่ตอบกลับจาก ftp servers โดยเป็นการรับค่าแบบ reference

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php
$file = "examplefile.txt";
$conn = ftp_connect("ftp.exampleftp.com") or die("Could not connect");
ftp_login($conn,"testusername","testpassword");

ftp_alloc($conn,filesize($file),$response);
echo $response;

ftp_close($conn);
?>

 

 

 


กลับ menu php