ฟังก์ชัน fstat()
หาข้อมูลของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fstat()

รูปแบบ
fstat(file)
file คือ resource ของไฟล์

ฟังก์ชันจะ return ค่าเป็น array โดยมี element ดังนี้
[0] หรือ [dev] คือ Device number
[1] หรือ [ino] คือ Inode number
[2] หรือ [mode] คือ Inode protection mode
[3] หรือ [nlink] คือ Number of links
[4] หรือ [uid] คือ User ID of owner
[5] หรือ [gid] คือ Group ID of owner
[6] หรือ [rdev] คือ Inode device type
[7] หรือ [size] คือ Size in bytes
[8] หรือ [atime] คือ Last access (รูปแบบ Unix timestamp)
[9] หรือ [mtime] คือ Last modified (รูปแบบ Unix timestamp)
[10] หรือ [ctime] คือ Last inode change (รูปแบบ Unix timestamp)
[11] หรือ [blksize] คือ Blocksize of filesystem IO (if supported)
[12] หรือ [blocks] คือ Number of blocks allocated

 

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","r");
print_r(fstat($file));
fclose($file);

?>

 


กลับ menu php