ฟังก์ชัน fseek()
เลื่อน file pointer ด้วยฟังก์ชัน fseek()

รูปแบบ
fseek(file , offset)
file คือ resource ของไฟล์
offset คือ ตำแหน่งที่ต้องการ

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","r");
fgets($file);
fseek($file,0);

?>

 


กลับ menu php