ฟังก์ชัน fread()
อ่านไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fread()

รูปแบบ
fread(file , length)
file คือ resource file
length คือ ความยาวที่ต้องการอ่าน หน่วยเป็น byte

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt","r");
fread($file,"10");
fclose($file);

?>

ฟังก์ชันจะ return ข้อมูลเป็น string


กลับ menu php