ฟังก์ชัน fopen()
สร้างหรือเปิดไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fopen()

รูปแบบ
fopen(filename , mode)
filename คือ ไฟล์ที่ต้องการทำงาน
mode คือ ลักษณะที่จะทำงานกับไฟล์

mode ที่สามารถใส่ได้คือ

mode

คำอธิบาย

r


อ่านอย่างเดียว เริ่มต้นที่ต้นไฟล์

r+


อ่านและเขียน เริ่มต้นที่ต้นไฟล์

w


เขียนอย่างเดียว โดยเปิดขึ้นมาแล้วลบข้อมูลเก่าทิ้ง ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์

w+


อ่านและเขียน โดยเปิดขึ้นมาแล้วลบข้อมูลเก่าทิ้ง ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์

a


เขียนต่อท้าย โดยเปิดขึ้นมาแล้วเขียนต่อท้ายไฟล์ ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์

a+


อ่านและเขียนต่อท้าย โดยเปิดขึ้นมาแล้วเขียนต่อท้ายไฟล์
ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์

x


เขียนอย่างเดียว โดยสร้างไฟล์ใหม่ ถ้ามีไฟล์แล้วจะ return error

x+


อ่านและเขียน โดยสร้างไฟล์ใหม่ ถ้ามีไฟล์แล้วจะ return error


อ่านเพิมเติมได้ที่ http://php.net/manual/en/function.fopen.php

 

ตัวอย่าง
<?php

$file=fopen("c:\\welcome.txt","w+");

?>

 


กลับ menu php