ฟังก์ชัน fmod()
หารเอาแต่เศษ (modulo) สำหรับตัวเลขทศนิยม ด้วยฟังก์ชัน fmod()

fmod(x,y)
x เป็นตัวตั้ง
y เป็นตัวหาร

ตัวอย่าง
<?php

echo fmod(5.7 , 1.3);

?>

ผลลัพธ์
0.5

 

 


กลับ menu php