การแสดงข้อความทีละส่วน

php มีคำสั่ง flush() ใช้สั่งให้แสดงข้อความออกมาทันทีโดยไม่รอให้ข้อมูลมาครบก่อน

ตัวอย่างที่ 1

<html>
<body>
<?php
print "กำลังทำงาน\n";
sleep(5);
print "จบการทำงาน\n";
</body>
</html>
จากตัวอย่างที่ 1 ตั้งใจให้พิมพ์ข้อความ กำลังทำงาน แล้วรอ 5 วินาทีจึงพิมพ์ จบการทำงาน แต่ผลลัพธ์เป็นการพิมพ์ออกมาพร้อมกันหลังรอ 5 วินาที

ตัวอย่างที่ 2

<html>
<body>
<?php
print "กำลังทำงาน\n";
flush();
sleep(5);
print "จบการทำงาน\n";
</body>
</html>
จากตัวอย่างที่ 2 ตั้งใจให้พิมพ์ข้อความ กำลังทำงาน แล้วรอ 5 วินาทีจึงพิมพ์ จบการทำงาน เหมือนตัวอย่างที่ 1
แต่ต่างกันตรงที่มีฟังก์ชัน flush()
ผลลัพธ์เป็นตามตั้งใจเพราะใช้ฟังก์ชัน flush()


menu php