ฟังก์ชัน floor()
ปัดเศษลงด้วยฟังก์ชัน floor()


ตัวอย่าง
<?php

floor(1.7); // 1

floor(-1.2); // -2

?>


กลับ menu php