ฟังก์ชัน floatval

floatval เป็นฟังก์ชันที่ return ค่า float ของตัวแปรออกมา

รูปแบบฟังก์ชัน
int floatval ( var )
var ตือตัวแปรที่ใส่เข้าไป

ตัวอย่าง
<?php
$var1=16.9563;
$var2="t16";
$var3="16t";
$var4="16.345";
$var5='a';
$var6="16";
echo intval($var1); echo "<br>"; // 16.9563
echo intval($var2); echo "<br>"; // 0
echo intval($var3); echo "<br>"; // 16
echo intval($var4); echo "<br>"; // 16.345
echo intval($var5); echo "<br>"; // 0
echo intval($var6); echo "<br>"; // 16
?>

ผลลัพธ์

16.9563
0
16
16.345
0
16


menu php