ฟังก์ชัน filetype()
หาประเภทของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน filetype()

รูปแบบ
filetype(filename)
filename คือ path ที่อยู่

 

ตัวอย่าง
<?php

echo filetype("test.txt");
echo "<br>";
echo filetype('c:\\');

?>

ผลลัพธ์
file
dir


กลับ menu php