ฟังก์ชัน filesize()
หาขนาดของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน filesize()

รูปแบบ
filetype(filename)
filename คือ path ที่อยู่

 

ตัวอย่าง
<?php

echo filesize("test.txt");

?>

 


กลับ menu php