ฟังก์ชัน fileowner()
อ่านข้อมูล user ID หรือ owner ของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน fileowner()

รูปแบบ
fileowner(filename)
filename คือ ที่อยู่ไฟล์


ตัวอย่าง
<?php

echo fileowner("test.txt");

?>

 


กลับ menu php